Ancestor LU

16 mai este ziua de comemorare a stramosului LU.

Mai jos aveți traducerea în engleză și transcrierea fonetică în chineză a rugăciunii de invocare din imagine. Pe 16 mai și cam o săptămână după aceea, înainte de meditație, se recită invocația în chineză (apoi în engleză sau română dacă vreți). Sper să obțin și un fișier audio pentru a înțelege intonația corectă.

Fonetic (pinyin)

ZHI XIN PAN MING LI (至心皈命禮) LU ZHU SHI BAO GAO (呂祖師寶誥)
YU QING NEI XIANG(玉清內相)。JIN QUE XUAN XIAN(金闕選仙)。HUAN SHEN WEI SAN JIAO ZHI SHI(化身為三教之師)。ZHUANG FA PAN WU LEI ZHI LING(掌法判五雷之令)。 HUANG LIANG MONG JUE(黃梁夢覺)。WANG SHI SHANG ZHI GONG MING(忘世上之功名)。HAN JIAN GUANG TENG(凾劍光騰)。SAO REN JIAN ZHI YAO GUAI(掃人間之妖怪)。SI SHENG LIU DAO(四生六道)。YOU WEI XIN FU(有威心孚)。SAN JIE SHI FANG(三界十方)。WU QIU BU YING(無求不應)。HUANG HU XI TOU LI SHEN JI (黃鵠 溪頭理聖跡)。YU XU DIANG NEI LIAN ZHEN SHA (玉虛殿內鍊丹砂)。CUN ZHI ZHONG YU DAN YA (存芝眾於丹崖)。XIAN XIAN ZONG YU XUAN DONG(顯仙蹤於玄洞)。CHAN FA MEN ZHI XIANG HUO(闡法門之香火)。WEI XUAN SI ZHI HANG TI (為玄嗣之梯航)。DA SHENG DA CI (大聖大慈)。DA REN DA XIAO(大仁大孝)。KANI SHAN JU JIAO (開山擧教)。XUAN YING ZU SHI(玄應祖師)。TIAN LEI SHANG XIANG(天雷上相)。LING HAN ZHEN REN(靈凾真人)。 CHUN YANG YANG ZHENG (純陽演政)。JING HUA FU YOU DI JUN (警化孚佑帝君)。SAN CAO ZHU ZAI (三曹主宰)。JIN XING MIAO DAO TIAN ZUN(缙行妙道天尊)。

Engleza

LU

Statuia lui Lu Dong Bin

Sincere Conversion Ceremony scripture (Ancestor LU’s precious admonishment)”is a Taoism scripture, which is be recited during Taoists worship their master and ancestor masters. In this script, it is worship the Taoism ancestor LU, and also includes many master LU’s stories.
Ancestor LU’s precious admonishment
Being prime minister in Yu-Qing palace. Been elected as celestial being in the heaven . Embodiment of the head of the three religions . Rule the law of five thunder palm judgments. Awake from Huang Liang dreaming. Forget the world of fame. Shining the killing demon sword. Sweep of the monster world. From four lives and six rebirth cycles to three Realms and ten directions, all been inspired confidence. Be Responsive to all requests. Searching for shrine path in Huang –Hu brook. Making cinnabar alchemy in Yu-Xu palace. Store rear herbs in the cinnabar cliff. Shown immortal trace in mysterious cave. Explain incense fire of training methods. Being ladder and navigator for the students and disciples. Tremendous sacred and kind. Tremendous benevolence and great piety. Found the Taoism like opening mountains. Our mysterious ancestor and founder. Being super prime minister ruling the celestial thunder. The true being in the spiritual realms. Pure positive body influence political issue. Warning and advancing emperors and kings. Dominate the three realms. Been appointed as “excellent Taoism GOD”.

Ancestor LU

Publicat sub: Texte daoiste | Etichetat cu: | Vizibil de la nivelul : Member

Nici un comentariu

Lasa un raspuns
Utilizatorii trebuie să fie înregistrați și autentificați pentru a scrie comentarii.
Log in to Reply
Un dicționar WikiTip