Important Daoism Dates

YearChinese HistoryDaoismWest
YearChinese HistoryDaoismWest
BCE
1766Shang Dynasty
1122Zhou DynastyIron age (ca. 1200)
King Solomon (–932)
722Springs and AutumnsBabylonian exile (722)
481Warring StatesPersian empire (558–330)
Confucius (551–479
Mozi (c.479-438)Socrates (–399)
Yang Zhu (440–360)Daode jing (400–350)Plato (427–347)
Historiographer Dan (374)Aristotle (384–322)
Mencius (c.371–289)Zhuangzi (c. 370–290)Alexander the Great (–323)
Qu Yuan (340–278)Rome rising (265)
221Qin Dynasty
206Western Han Dynasty
Chuci (ab. 200)
Emperor Wen (179–156)Mawangdui (168)Book of Daniel (165)
Dong Zhongshu (179-103)Huainanzi (145)Rome conquers Greece (146)
Emperor Wu (140–86)Shiji (104)
Liu Xiang (77–76)Yan Zun (ca. 83–10 C.E.)Julius Caesar (–44)
First Taiping jing (31–7)Augustus (33–14 CE)
6Interregnum
CE
23Eastern Han DynastyCrucifixion of Jesus (30)
St. Paul (–64)
Jewish revolt (70)
Celestial Masters (142)
Taiping revelation (145)
Laozi ming (165)
Xiang Kai’s memorial (166)Taiping jing (166)
Ge Xuan (164–244)Zhang Jue and Taiping (175)
Laozi bianhua jing (180)
Taiping Rebellion (184)Zhang Lu under Cao Cao (215)
220Three KingdomsMani (216–77)
Wang Bi (226–49)Origen (–251)
280W. Jin DynastyWei Huacun (251–334)
Xu Xun (239–92)Guo Xiang (252–312)
Ge Hong (287–347)
Sanhuang wen (292)
Huahu jing (ca. 300)
317E. Jin Dynasty
Wang Xizhi (303–73)Xu Mai (301–)Emp. Constantine (312–37)
Baopuzi (320)Council of Nicea (325)
Huiyuan (334-417)Yang Xi (330–86?)
Xu Hui (341–)
Xu Huangmi (361–429)
Tao Kedou (–362)
Shangqing revelations (364–70)
Lingbao school (390s)
389N. Wei Dynasty
Sun En rebellion (399)
Kumârajîva (344–409)
Cui Hao (381–450)Kou Qianzhi (365–448)
Kou revelation (415)Rome sacked (410)
Daoist theocracy (424–51)St. Augustine (354–430)
Taiping zhenjun (440)Attila the Hun (–453)
Louguan (ca. 470)
Wang Daoyi (447-510)
Debates (520)Wei Jie (497–569)St. Patrick (–461)
420Liu-Song Dynasty
Lu Xiujing (406–77)
Santian neijie jing (420)
Lingbao catalog (437)
479S. Qi DynastyFranks turn Christian (493)
502Liang Dynasty
Tao Hongjing (456–536)
Zhen’gao (500)
Daoism proscribed (504)St. Benedict (480-547)
Zhiyi (538–598)Emp. Justinian (527–65)
557Chen/N. Zhou Dynasty
Debates (570)Wushang biyao (574)
Jizang (549–623)
589Sui Dynasty
Yinyuan jing (ca. 600)
618Tang DynastyLord Lao miracle (620)
Tang Debates (621–622)Fengdao kejie (620)Muhammed (–635)
Xuanzang return (645)Islam in Persia (651)
Sandong zhunang (680s)
Daojiao yishu (680s)Carolingian emp. (687)
Amoghavajra (705–75)Sun Simiao (601–93)
Vajrabodhi (671–741)Zhang Wanfu (fl. 700–742)
Tantra in China (706)Princesses’ ordination (711)Islam in Turkey (717)
Li Bo (701–62)
Du Fu (712–70)
Emperor Xuanzong (712–56)Sima Chengzhen (647–735)Venerable Bede (–735)
Daode jing named classic (737)
Heavenly Treasure find (741)
Daoists as imperial family (743)Islam in China (750)
Wu Yun (ca. 700–87)
An Lushan rebellion (755)Gu Kuang (735–814)
Tantra to Japan (806)Charlemagne (800)
Persecution of religion (845)
Du Guangting (850–933)
Zu Shu (fl. 889–904)
907Five Dyn./Liao DynastyTan Zixiao (fl. 935)
960N. Song/Liao Dynasty
Ishimpô (984)
Tianxin texts found (994)Russia Christian (989)
Dunhuang caves closed (ca. 1008First Millennium (1000)
Daoist canon created (1023)
Yunji qiqian (1023)Norman conquest (1066)
Lin Lingsu (1076–1120)Orthodox schism (1054)
Emperor Huizong (1101–25)First crusade (1096)
Shenxiao school (1112)al-Ghazali (–1111)
Tianxin texts codified (1116)
1126S. Song/Jin DynastySOUTH:
Ning Benli (1101–81)
Zhang Boduan (–1182)
Bai Yuchan (ca. 1194–1227)
Chinggis Khan in China (1206)Jin Yunzhong (fl. 1224)St. Francis (–1226)
NORTH:
Wang Chongyang (1112–70)
Complete Perfection (1167)
Sun Bu’er (1119–82)
Wang Chuyi (1142–1217)Maimonides (d. 1204)
Qiu Chuji (1148–1227)Papal schism (1207)
Qiu travels to Khan (1219)
Qiu religious leader (1223)
Yongle Temple (1252)Mongols in Baghdad (1252)
1260Yuan Dynasty
Liu Yu (1257–1308)
Daoism persecuted (1281)Rumi (d. 1273)
Zhao Yizhen (–1382)St. Thomas Aquinas (-1274)
Dante (–1321)
Turks in Europe (1326)
Black Death (1348–50)
1368Ming Dynasty
Emperor Taizu (1368–99)Zhang Yuqing (1364–1427)
Yongle Emperor (1403–25)Daoist canon (1445)Byzantium ends (1453)
Wang Dao (1487-1547)America discovered (1492)
Zhan Ruoshui (1466–1510)
Wang Yangming (1517–79)Leonardo da Vinci (–1519)
Lin Zhaoen (1517–98)Reformation (1520)
Mexico conquest (1521)
St. Ignatius (1556)
Canon supplement (1607)Shakespeare (–1616)
Anglican church (1634)
1644Qing DynastyEnglish civil war (1642)
Galileo (–1642)
Descartes (–1650)
Cromwell (–1658)
Louis XIV (1648–1715)
“Golden Flower” (1775)American revolution (1776)
Daode jing trl. (ca. 1800)French revolution (1789)
Li Xiyue (1806–56)
Daozang jiyao (1820)British rule India (1818)
James Legge (1815–1897)Karl Marx (1818–1983)
Opium War (1839–1842)Telegraph (1844)
Taiping Rebellion (1850–1864)Indian mutiny (1857)
Zhao Bizhen (1860–)
Donghak kyo in Korea (1860)
Sun Yatsen (1866–1925)Einstein (1879–1955)
Boxer Rebellion (1900)Daode jing in U.S. (ca. 1900)
Dunhuang caves opened (1905)First automobile (1903)
1911Republic of China
Jiang Weiqiao (1872–1955)
Jûngsan kyo in Korea (1901)World War I (1914–1918)
Daozang jinghua (1920)Russian revolution (1917)
Caodai in Vietnam (1921)Daoist canon reprinted (1923)
Mao Zedong (1893–1976)
Chiang Kai-Shek (1888–1975)
Japanese invasion (1937)WW II (1939–1945)
1949People’s Republic of China
Communes (1952)Taiji quan in U.S. (1950s)Korean War (1951–1953)
Qigong clinics (1950’s)
Li Hongzhi (1952–)Suez crisis (1956)
Great Leap Forward (1958)Cuba crisis (1961)
Daoist canon repr.(1962)President Kennedy (–1963)
Cultural Revolution (1966–1976)Vietnam War (1965–1976)
Four Modernizations (1978)
Revival of religion (1980–)Daoist practice in U.S (1980–)
Mawangdui excavated (1983)Qigong boom (1980s)
Supernatural Qigong (1990s)Soviet empire ends (1990)
Guodian excavated (1993)Falun dafa founded (1992)Gulf War (1991)
Hong Kong returned (1997)Falun dafa became illegal (1999)President Clinton (1992-2000)
Published under : General | Visibility from level : Member

No Comments

Leave a Reply
Users must be registered and logged in to comment.
Log in to Reply
A WikiTip Cluster