Statutul asociatiei

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Art. 1. – Asociaţia „ORIENTALIS”, denumita în continuare şi Asociaţia sau ORIENTALIS este fondata potrivit actului constitutiv de:

1. Bostan Valeriu, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, (date eliminate);

2. Codrea Florin-Laurenţiu, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, (date eliminate)

3. Drugulescu Manuel , cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, (date eliminate),

care au constituit sus-numita asociaţie în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 – Asociaţia „ORIENTALIS” este persoana juridică de drept privat fără scop patrimonial.

Art. 3 – Scopul Asociaţiei îl constituie:

Facilitarea accesului la informare a membrilor Asociaţiei şi a persoanelor interesate de studii, cercetări, stagii de pregătire, cursuri, metode sau informaţii curente referitoare la dezvoltarea personală caracteristice societăţii, culturilor şi filosofiilor orientale;

Art. 4 – Denumirea asociaţiei este Asociaţia „ORIENTALIS”.

Art. 5 – (1) Sediul Asociaţiei „ORIENTALIS” este situat în Prelungirea Ghencea nr. 45, Bloc C1, Scara B, Etaj 1, Ap. 52, oraş Bragadiru, judeţ Ilfov.

(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director.

Art. 6 – Asociaţia „ORIENTALIS” se constituie pe o durata nedeterminata.

Art. 7 – (1) Patrimoniul social al Asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial, iniţial, în valoare de 720 lei şi este alcătuit din aporturile în numerar vărsate şi subscrise de către fondatori la momentul constituirii.

(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia româna în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 8 – (1) în vederea realizării scopului Asociaţiei „ORIENTALIS” potrivit art. 3 din prezentul statut, Asociaţia are următoarele obiective şi activităţi:

a. Organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii, stagii de pregătire, în folosul membrilor Asociaţiei precum şi a altor persoane interesate, în domeniile de interes;

b. Accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea si/sau participarea la derularea programelor transfrontaliere, europene şi internaţionale, în domeniile de interes ale Asociaţiei;

c. Promovarea şi susţinerea participării membrilor Asociaţiei, precum şi a altor persoane care activează în domeniile de interes ale Asociatiei „ORIENTALIS“ la manifestări (congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii, târguri, expoziţii sau alte reuniuni) din ţară şi din străinătate, în domeniile de interes;

d. Editarea, susţinerea şi promovarea unor lucrări şi publicaţii, inclusiv de publicaţii editate sub egida Asociaţiei;

e. Realizarea si administrarea unei pagini de Internet pentru prezentarea activităţii Asociaţiei şi a produselor sau serviciilor promovate de aceasta;

f. Promovarea stilului de viaţă sănătos si a terapiilor naturiste şi complementare, cu respectarea legislaţiei in vigoare.

g. Înfiinţarea unui club pentru întrunirile membrilor Asociaţiei, precum şi pentru invitaţii acestora.

(2) Schimbarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei se face numai de către fondatori sau majoritatea fondatorilor în viata, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viata, aceasta se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor Consiliului director.

(3) în toate cazurile, schimbarea scopului Asociaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 9 – (1) Asociaţia „ORIENTALIS” se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din tara si/sau din străinătate, în scopul realizării scopului şi obiectivelor sale.

(2) Asociaţia „ORIENTALIS” îşi poate constitui sucursale sau filiale, în tara sau în străinătate, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a Adunării Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.

(3) Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, funcţionând ca structuri ale Asociaţiei „ORIENTALIS”.

(4) Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte în condiţiile legislaţiei în vigoare din ţara în care îşi are sediul filiala înfiinţată.

(5) Filiala este condusă de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului director al filialelor Asociaţiei este stabilita prin hotărârea autentificata a Adunării Generale a Asociaţiei „ORIENTALIS”.

(6) Filiala este entitate cu personalitate juridica, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de Adunarea Generala prin actul constitutiv al ei şi poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului director al Asociaţiei „ORIENTALIS”.

(7) Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a Adunării Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.

CAPITOLUL II MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 10 – (1) Membrii Asociaţiei „ORIENTALIS” sunt:

a) membrii fondatori – membrii care au constituit Asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social;

b) membrii-asociaţi – membrii care se asociază ulterior fondării Asociaţiei „ORIENTALIS”, care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de art. 11 din prezentul Statut;

c) membrii de onoare:

– persoane fizice sau/şi persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanţial Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului Asociaţiei „ORIENTALIS” sau

– personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Asociaţiei „ORIENTALIS” şi care, prin activitatea lor, sprijină Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia;

d) membrii-susţinători – persoanele care adera la scopul Asociaţiei „ORIENTALIS” şi care sprijină material şi moral Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia.

(2) Calitatea de membru-asociat sau de membru-susţinător al Asociaţiei „ORIENTALIS” se acorda de către Consiliul director, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Consiliului director.

(3) Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei se acorda de către Adunarea Generală, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi, la propunerea Consiliului director.

(4) Contribuţiile membrilor Asociaţiei la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociaţia „ORIENTALIS”.

Art. 11 – (1) Membrii fondatori şi membrii asociaţi ai Asociaţiei au următoarele drepturi:

a) sa-si exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării generale;

b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile pentru care candidează;

c) să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie;

d) să participe la programele derulate de asociaţie;

e) să beneficieze de serviciile asociaţiei;

f) să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociaţie;

g) să aibă acces la spatiile şi dotările Asociaţiei pentru organizarea unor manifestări şi activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive în domeniile de interes ale Asociaţiei „ORIENTALIS”;

h) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociaţiei.

(2) Membrii susţinători ai Asociaţiei şi membrii de onoare beneficiază de drepturile prevăzute la art. 11 lit. c) – h) din prezentul Statut.

(3) Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt următoarele:

a) să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al Asociaţiei;

b) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociaţia „ORIENTALIS”;

c) să îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au luat;

d) să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociaţie.

(4) în cazul săvârşirii de către membrii asociaţiei a următoarelor abateri:

a) denigrarea activităţii asociaţiei;

b) întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociaţiei;

c) angajarea asociaţiei în acţiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere;

d) implicarea asociaţiei în activităţi politice;

e) abaterile de la etica profesionala şi morala incluse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al asociaţiei;

f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

g) în cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociaţiei şi neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-si desfăşoare în mod eficient activitatea.

Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:

a) avertisment;

b) avertisment sever şi ultimativ;

c) suspendarea pe termen determinat din asociaţiei sau din functia de conducere potrivit Statutului asociaţiei;

d) excluderea din asociaţie.

Art. 12 (1) Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:

a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata,

b) prin excludere în următoarele situaţii:

–     încălcarea grava a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de conducere ale Asociaţiei,

–     ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea şi principiile Asociaţiei;

(2) Excluderea se face de către Consiuliul Director al Asociaţiei prin decizie.

(3) Împotriva deciziei se poate depune contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare. Contestaţia se soluţionează de Adunarea Generala.

(4) De la data înregistrării deciziei şi până la soluţionarea acesteia în Adunarea Generala, calitatea de membru al Asociaţiei este suspendata.

CAPITOLUL III RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

Art. 13 – (1) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în valoare de 720 lei şi este alcătuit din aporturile în numerar vărsate şi subscrise de către fondatori la momentul constituirii.

(2) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei se completează cu veniturile din contribuţiile membrilor-asociaţi, cotizaţiile şi taxele de înscriere a membrilor-susţinători, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, precum şi alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.

(3) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia româna în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor ei.

CAPITOLUL IV CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Sectiunea a I-a Adunarea generala

Art. 14 – (1) Adunarea generala este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi membrilor asociaţi.

(2) Adunarea generală are următoarele competente:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;

d) alegerea şi revocarea persoanei desemnate pentru controlul financiar sau al cenzorului, dacă este cazul;

e) înfiinţarea de filiale;

f) modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „ORIENTALIS”;

g) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor ramase după lichidare;

h) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.

Art. 15 – (1) Adunarea generala se întruneşte cel puţin o data pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului director şi cenzorului.

(2) Adunarea Generala se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixata pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenta, cu cel puţin 3 zile de la data desfăşurării ei, în acest din urma caz daca:

a) se impune în mod necesar modificarea statutului;

b) apar situaţii care afectează existenta asociaţiei;

c) la cererea scrisa a unui număr de cel puţin 1/2 din numărul membrilor fondatori şi al membrilor asociaţi.

(3) Adunarea generala se convoacă de Consiliul director, printr-un convocator scris, punându-se la dispoziţia participanţilor şi materialele supuse dezbaterii.

(4) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, şi depuse cu cel puţin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea generala.

Art. 16 – (1) La Adunarea generala participa:

a) membrii fondatori;

b) membrii-asociaţi;

c) membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

d) membrii-susţinători, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

e) alţi invitaţi, fără drept de vot.

(2) în cadrul Adunării generale, fiecare membru fondator şi membru-asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

Art. 17 – Asociaţii care, intr-o anumita problema, supusa hotărârii Adunării generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterala sau afinii lor până  la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea ceruta.

Art. 18 – Alegerile pentru Consiliul director şi cenzor au loc o data la patru ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea generala care le urmează.

Art. 19 – (1) Adunarea generala poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin o jumătate plus unul dintre membrii fondatori şi membrii-asociaţi.

(2) dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea generala se reconvoacă după o perioada de 15 zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul asociaţilor prezenţi.

(3) Modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate de Adunarea generala, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.

(4) Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociaţiei.

Art. 20 – (1) Adunarea generala este condusa de Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsa, de înlocuitorul acestuia.

(2) Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor fondatori şi a membrilor-asociaţi prezenţi, cu excepţia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei sau modificarea scopului ei.

Art. 21 – Hotărârile Adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către oricare dintre asociaţii care au lipsit sau au votat împotriva şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Sectiunea a II-a Consiliul director

Art. 22 – (1) Consiliul director al Asociaţiei asigura punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.

(2) Consiliul director al Asociaţiei „ORIENTALIS” este constituit din 3 persoane, secretarul Consiliului director nefiind membru al acestuia, astfel:

a) Preşedinte;

b) Prim-vicepreşedinte;

c) Vicepreşedinte;

Art. 23 – (1) Membrii Consiliului director se aleg prin vot secret, de Adunarea generala, cu întrunirea unei jumătăţi plus unu din votul membrilor fondatori şi membrilor-asociaţi prezenţi la Adunarea generala, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Potrivit hotărârii Adunării generale, membrii iniţiali ai Consiliului director vor putea fi înlocuiţi după un an de zile de la data înfiinţării Asociaţiei.

(3) în cazul în care un membru desemnat părăseşte Consiliul director, el va fi înlocuit cu unul din membrii fondatori, sau o terţa persoana, potrivit hotărârii Adunării generale, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

(4) în cazul în care un membru desemnat în Consiliul director se retrage, el are obligaţia să notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice înainte, demisia operand la data împlinirii preavizului.

(5) Pentru motive temeinice, Adunarea generala, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi, pot decide excluderea membrilor asociaţiei sau revocarea membrilor Consiliului director al Asociaţiei „ORIENTALIS”.

(6) Funcţiile ramase libere se completează prin hotărârea Adunării generale, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

(7) Completarea funcţiilor ramase libere se face în cel mult 30 de zile de la descompletare.

Art. 24 – în exercitarea competentei sale, Consiliul director are următoarele atribuţii:

a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

c) aproba organigrama şi strategia de personal ale Asociaţiei;

d) elaborează regulamentul intern de funcţionare şi organizare al Asociaţiei;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 25 – Membrii Consiliului director care, intr-o anumita problema, supusa hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterala sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. în caz contrar vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea ceruta.

Art. 26 – Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate de asociaţi sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat împotriva şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 27Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 28 – (1) Consiliul director se întruneşte cel puţin o data pe trimestru sau ori de cate ori nevoile Asociaţiei o impun.

(2) Convocarea Consiliului director se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul sau, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixata.

(3) Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenta a 2/3 din numărul membrilor săi şi adopta hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

Art. 29 – Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

In realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia „ORIENTALIS” poate avea servicii specializate a căror modalitate de funcţionare şi organigrama se stabileşte de Consiliul director care va angaja personal contractual.

Sectiunea a III-a Controlul Financiar

Art. 30 – (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un membru asociat al Asociaţiei, ales de către Adunarea generală.

(2) în realizarea competentei sale, persoana desemnată pentru controlul financiar:

a) verifica modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale şi Consiliului director;

c) poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul director.

(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

(4) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, dacă Asociaţia va avea mai mult de 15 membrii înscrişi, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.

(5) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, dacă Asociaţia va avea mai mult de 100 de membri înscrişi, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 31 – (1) Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociaţiei.

(2) Persoana desemnată pentru controlul financiar, sau Cenzorul dacă este cazul, este ales de către Adunarea generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori şi membrilor-asociaţi prezenţi, pentru un mandat de 4 ani.

CAPITOLUL V VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

Art. 32 – Veniturile Asociaţiei provin din:

a) cotizaţiile şi contribuţiile în bani ale membrilor fondatori şi ale celorlalte categorii de membri;

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

d) venituri realizate din activităţi economice directe, inclusiv din activităţi de organizare a unor târguri, expoziţii şi/sau alte manifestări;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 33 – (1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei.

(2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al ei.

Art. 34 – (1) Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:

a) cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei;

b) salarii şi adaosuri la salarii;

c) indemnizaţii, prime şi premii;

d) procurări de rechizite, imprimate de birou, aparatura medicala şi alte bunuri şi servicii necesare realizării scopului asociaţiei;

e) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

f) burse, cazare, masa, transport;

g) utilităţi: energie electrica, termica, gaze naturale, apa etc.;

h) alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aproba de persoane însărcinate de Consiliul director.

(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

Art. 35 – Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

CAPITOLUL VI DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 36 – Asociaţia „ORIENTALIS” se va dizolva:

I. De drept prin: nerealizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost construita, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.

II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:

a) scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituit;

d) a devenit insolvabila;

e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. Prin hotărârea Adunării generale.

IV. În alte situaţii prevăzute de lege.

Art. 37 – (1) în cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de Adunarea generală după caz.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

(3) Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exacta a activului şi pasivului.

(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să tina un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 38 – (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a incasa creanţele, de a plătii creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publica a bunurilor mobile şi imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 39 – (1) în cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile ramase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

(3) dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţă competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara.

Art. 40 – Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.

Art. 41 – După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de doua luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritoriala îşi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

Art. 42 – dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele ramase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

Art. 43 – (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

CAPITOLUL VII DISPOZITII FINALE

Art. 44 – Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.

Art. 45 – Redactat şi editat de catre parti în 6 exemplare, din care 5 s-au eliberat părţilor, iar 1 exemplar va ramane la sediul cabinetului de Avocat ce atesta identitatea partilor.

 

Un dicționar WikiTip